EXPOSITIES

International Art Club Den Haag, juni – augustus 2018

International Art Club Den Haag, april-mei 2015

Spirit 4you, Den Haag september-december 2013

Shell Rijswijk, september-december 2012

Temple Espenel, augustus 2010